Všeobecné obchodní podmínky

používání seznamovací webové aplikace umístěné na portálu Společnice1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.spolecnice.cz a www.spolocnicky.sk upravují práva a povinnosti Smluvních stran, společnosti Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, se sídlem Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00 (dále jen „Provozovatel“) a Uživatele.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) VIP členství: zpoplatněná služba umožňující v určeném množstevním rozsahu a po určitý čas přijímat schůzky;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Ceník: jakýkoliv dokument vydaný Provozovatelem v listinné, elektronické či jiné formě, který určuje poplatky za poskytování Služeb;
(d) Portál: webový portál dostupný na internetových stránkách www.spolecnice.cz a www.spolocnicky.sk
(f) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit, včetně VIP členství;
(g) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel;
(i) Uživatel: registrovaný uživatel Aplikace, který uzavřel Smlouvu v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace;
(j) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky používání Aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Provozovatel stanovuje následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL


2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, telefonní číslo, rok narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Své telefonní číslo je uživatel povinen ověřit dle instrukcí v Aplikaci, Provozovatel ověření nezpoplatňuje. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel po ověření telefonního čísla potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího e-mailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou telefonní číslo Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. Provozovatel nenese odpovědnost za dodržování cenových požadavků či nabídek Uživatelů a za jejich solventnost.

3. SLUŽBY A PRAVIDLA JEJICH UŽÍVÁNÍ


3.1. Uživatelé – Dívky mohou užívat služby Aplikace následovně:

Uživatelé – Dívky mohou odpovídat na veřejné i soukromé poptávky na doprovod zdarma a bez omezení;

3.1.1. Na zaslanou soukromou poptávku na doprovod je dívka povinna odpovědět ve lhůtě 6 hodin od zaslání poptávky. V případě, že dívka na zaslanou poptávku neodpoví, může být její profil vyřazen z databáze.
3.1.2. Registrované dívky se mohou rozhodnout, zda bude jejich profil veřejný či nikoliv. Veřejný profil je přístupný všem registrovaným uživatelům, neveřejný profil je přístupný pouze uživatelům s VIP členstvím.

3.2. Pokud byl profil Uživatele – Dívky vyřazen z databáze, je možné profil znovu aktivovat prostřednictvím nastavení dostupnosti v profilu v Aplikaci.

3.3. Uživatelé – Muži bez VIP členství mohou užívat služby Aplikace následovně:

Uživatelé mohou zadávat veřejné poptávky na doprovod
Uživatelé mají přístup do veřejné databáze Uživatelů – Dívek

3.3.1. Uživatelé – Muži bez VIP členství nemohou přijímat schůzky na základě podané veřejné poptávky na doprovod, ani zasílat soukromé poptávky na doprovod

3.4. Uživatelé – Muži s VIP členstvím mohou užívat služby Aplikace následovně:

Uživatelé mohou zadávat veřejné poptávky na doprovod
Uživatelé mají přístup do veřejné i neveřejné databáze Uživatelů – Dívek
Uživatelé mohou zadávat soukromé poptávky na doprovod
Uživatelé mohou přijímat schůzky a komunikovat s Uživateli – Dívkami, a to podle podmínek stanovených v čl. 3.7. VOP.

3.5. Předmětem poptávky na doprovod ani nabídky reagující na takovou poptávku nesmí být poskytování sexuálních služeb či služeb obdobného charakteru.

3.6. V případě, že Uživatel přijme poptávku druhého Uživatele, bude oběma Uživatelům vzájemně předáno telefonní číslo druhého Uživatele.

3.7. Uživatelé – Muži mohou přijímat schůzky a komunikovat s Uživateli – Dívkami pouze v případě zakoupení VIP členství, a to v rozsahu a za částku uvedenou v Ceníku.

3.8. VIP členství lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Provozovatel neúčtuje žádné zálohy, Uživatel je však povinen cenu za VIP členství uhradit předem převodem na účet Provozovatele. K aktivaci VIP členství ve stanoveném rozsahu dojde v okamžiku zaplacení ceny za VIP členství.

3.9. Zaplacením ceny se rozumí okamžik připsání ceny za VIP členství na bankovní účet Provozovatele. Daňový doklad bude vystaven a Uživateli zaslán v elektronické podobě.

3.10. Pro čerpání zakoupeného počtu přijatých schůzek platí tato pravidla:

3.10.1. Poskytovatel může v rámci svých marketingových akcí poskytnout Uživateli určitý počet přijatých schůzek zdarma, tj. navýšit limit pro počet přijatých schůzek v daném období; podrobnosti budou v takovém případě uvedeny v Aplikaci. Pro účely postupu dle VOP pak platí, že nejdříve dochází k čerpání placeného limitu pro počet přijatých schůzek stanoveného pro daný typ VIP členství v Ceníku, po jeho vyčerpání dochází k čerpání limitu pro počet přijatých schůzek poskytnutých zdarma.

3.10.2. Objednávka a platba ceny za VIP členství je považována za žádost Uživatele o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem aktivace VIP členství dojde ze strany Poskytovatele k zahájení poskytování zpoplatněných Služeb. Ode dne aktivace VIP členství běží Uživateli lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. VIP členství) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

3.10.3. Uživatel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněném po aktivaci VIP členství je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny VIP členství. Poměrná část ceny se určí podle počtu vyčerpaných přijatých schůzek v rámci stanoveného limitu. V případě, že Uživatel ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro přijaté schůzky, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit.

3.10.4. Uživatel bere na vědomí, že pokud cenu za VIP členství uhradí na účet vedený u české banky v jiné měně než v českých korunách, bude mu v případě odstoupení od smlouvy vyplacena poměrná část ceny v českých korunách. Případné kurzové ztráty tak nese Uživatel.

3.11. V případě, že Uživatel zašle Provozovateli vyšší platbu za VIP členství než dle aktuálního Ceníku, bude Provozovatelem navýšeno trvání VIP členství poměrně o výši přeplatku. V případě, že Uživatel jedná v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku, zejména úmyslně zasílá vyšší platby za VIP členství a následně nereaguje na výzvy Provozovatele, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

3.12. V případě, že Uživatel složil cenu za VIP členství prostřednictvím vkladu na účet v příslušné bance, je povinen Provozovateli v případě trvalého zablokování přístupu do Aplikace po vyzvání sdělit své bankovní spojení (číslo účtu), na které může Provozovatel Uživateli vrátit celou, nebo poměrnou částku za VIP členství. V případě, že Uživatel nesdělí Provozovateli do 7 dnů od doručení výzvy své bankovní spojení, zašle Provozovatel Uživateli přeplatek prostřednictvím posledního využitého bankovního spojení známého Provozovateli. V takovém případě je Provozovatel oprávněn z přeplatku odečíst poplatky za uskutečnění transakce. Není-li žádné bankovní spojení Uživatele Provozovateli známo, bude Provozovatelem navýšeno trvání VIP členství poměrně o výši přeplatku.

3.13. Platnost VIP členství bude ukončena po skončení délky zakoupeného období, nebo po vyčerpání stanoveného limitu pro počet přijatých schůzek, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpaný limit pro přijaté schůzky se nepřenáší do dalšího období, a to včetně přijatých schůzek poskytnutých zdarma. Za přijetí schůzky se považuje okamžik, kdy druhý uživatel v aplikaci potvrdí schůzku kliknutím na tlačítko „přijmout“ nebo se za přijatou schůzkou považuje též předání jakéhokoliv kontaktu ve vzkazu zaslaném mezi Uživateli prostřednictvím Aplikace. Za předání kontaktu se považuje telefonní číslo, e-mailová adresa, Skype, odkaz či jméno instagramového, facebookového či jiného účtu na sociálních sítích nebo komunikační platformy. K započítání přijaté schůzky do zakoupeného limitu přitom nemusí dojít ihned po předání kontaktu prostřednictvím aplikace. Za přijatou schůzku se považuje též konverzace s více než deseti vzkazy předanými mezi uživateli.

4. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE


4.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za VIP členství. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

4.2. Na profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

4.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může hodnotit chování jiných Uživatelů a jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení nebo stížnosti na nevhodné hodnocení ze strany Uživatele Provozovatel hodnocení prověří a je oprávněn takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.5. Uživatel může požádat o „Ověřený profil“. Ověření profilu probíhá prostřednictvím ověření pravosti fotografií. Po ověření fotografií ze strany Provozovatele získá Uživatel status „Ověřený uživatel“. O Ověřený profil může Uživatel zažádat v aplikaci, kde také nalezne postup a podmínky ověření profilu. Fotografie nahraná pro účely ověření profilu slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům, ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

4.6. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely či jinak v rozporu s se Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými předpisy. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V případě porušení tohoto čl. 4.6 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

4.7. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů, včetně fotografií ostatních Uživatelů či konverzací s ostatními Uživateli v rámci Aplikace. V případě porušení tohoto čl. 4.7 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

4.8. V případě trvalého zablokování přístupu do Aplikace podle čl. 3.11, 4.6, 4.7 nebo 4.10 těchto VOP bude Uživateli vrácena poměrná částka za nevyčerpaný VIP členství určená podle čl. 3.10.3 těchto VOP.

4.9. Uživatel není oprávněn mít na serveru více než jeden uživatelský profil. V případě vytvoření nového profilu Uživatel souhlasí s tím, že mu budou převedena hodnocení ostatních uživatelů z původního profilu do nového profilu.

4.10. Uživatel se zavazuje vůči ostatním Uživatelům jednat v souladu s dobrými mravy a nedopouštět se vůči nim nevhodného chování, zejména je neurážet a nejednat vůči nim v rozporu s právními předpisy. Uživatel je v případě nevhodného chování jiného Uživatele oprávněn tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to buď prostřednictvím Aplikace přes tlačítko „Nahlásit“ na profilu nahlašovaného Uživatele, nebo emailem na adresu info@spolecnice.cz. Provozovatel takové oznámení prověří a v případě zjištění nevhodnosti chování je oprávněn Uživateli, který se nevhodného chování dopustil, omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit či trvale zablokovat přístup do Aplikace.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE


5.1. Provozovatel je oprávněn zejména za účelem ochrany Uživatelů kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je v této souvislosti také oprávněn kontrolovat profil a konverzace Uživatele s ohledem na možný výskyt zpráv porušujících ustanovení těchto VOP, vždy však za maximálního respektování soukromí Uživatelů. Kontrola probíhá automatizovanými prostředky, přičemž v případě podezření na porušení ustanovení těchto VOP zjištěného automatizovaně či z podnětu jiného Uživatele Provozovatel provede ruční kontrolu konkrétní konverzace Uživatele. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení.

5.2. Provozovatel má právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu. V takovém případě je Uživateli vrácena na účet celá, nebo poměrná částka, a to podle podmínek čl. 4.8. těchto VOP. Tento postup se nevztahuje na situace, kdy došlo k porušení těchto VOP.

5.3. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu.

5.4. Provozovatel má právo deaktivovat profil (nezobrazovat jej na Portálu) v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho týdne od přijetí posledního vzkazu.

5.5. Provozovatel má právo deaktivovat profil Uživatele – Muže (nezobrazovat jej na Portálu) nebo ukončit Smlouvu v případě, že si Uživatel nezakoupí VIP členství (neaktivuje svůj profil).

5.6. Provozovatel má právo omezit Uživateli – Muži přístup do veřejné databáze Uživatelů v případě, že si Uživatel nezakoupí VIP členství (neaktivuje svůj profil).

5.7. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu a vymazat profil v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

5.8. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost.

5.9. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivované VIP členství, nárok na prodloužení VIP členství o dobu výpadku.

5.10. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

5.11. Provozovatel má právo odstranit z Aplikace vzkazy starší než 6 měsíců od jejich odeslání v rámci optimalizace Aplikace.

5.12. Provozovatel má právo v rámci optimalizace Aplikace odstranit z Aplikace vzkazy Uživatelů, kteří si deaktivovali uživatelský profil, nebo jim byl uživatelský profil deaktivován.

5.13. Provozovatel má právo kdykoliv upravit nabízený výběr (seznam) uživatelských profilů v aplikaci dle algoritmu Provozovatele a údajů z profilu Uživatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE


6.1. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit obchodní sdělení, ani sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu. Uživatel má možnost v Aplikaci dobrovolně uvést oblibu svých sexuálních praktik.

6.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, ani se pokoušet získat neoprávněný přístup do Aplikace.

6.3. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na emailové adrese info@spolecnice.cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

6.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info@spolecnice.cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání svých osobních údajů současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání osobních údajů na emailovou adresu info@spolecnice.cz a jeho osobní údaje budou vymazány do 48 hodin od obdržení žádosti. Některé osobní údaje Uživatele však budou ze strany Provozovatele dále zpracovávány v rozsahu popsaném v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

6.6. V případě stížností je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností Provozovatele a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Uživatel je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


7.1. V případě, že bude Uživateli ze strany Provozovatele poskytnuto plnění, které vykazuje vady, je Uživatel oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u Provozovatele, a to elektronicky na emailové adrese info@spolecnice.cz.

7.2. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Uživatel do písemného zdůvodnění reklamace uvede všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však:

a) přezdívku, e-mailovou adresu a telefonní číslo, které Uživatel uvedl při registraci,
b) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace,
c) doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností,

7.3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsáno plnění odpovídající rozsahu vadně poskytnutého plnění, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona.

7.4. Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu ke Službám, VIP členství nebo jinému plnění z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele, nedostupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob, nedostupnost profilu či jiných plnění poskytovaných bezúplatně, občasná nedostupnost plnění ani nesoulad plnění s očekáváním Uživatele.

7.5. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohl.

8. AUTORSKÁ PRÁVA


8.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) předtím, než dojde k uzavření jakékoliv smlouvy, může Uživatel vložené údaje kontrolovat, měnit a opravovat;
(e) Provozovatel při poskytování Služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupným na webovém portálu Aplikace. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

9.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

9.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

9.6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet a může uplatnit nárok dle čl. 4.8 těchto VOP.

9.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 7/21/2021

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a pošlete jej provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adentech, s.r.o.
Lindnerova 1610/4
180 00 Praha 8
Email: info@spolecnice.cz

Oznamuji vám, že tímto odstupuji od smlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www.spolecnice.cz / www.spolocnicky.sk

- adresát: Adentech s.r.o. se sídlem Lindnerova 1610/4, 180 00 Praha 8, IČO: 054 44 233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263744
- datum uzavření Smlouvy (datum registrace):
- e-mail uživatele:
- datum:

…………………………………
Podpis uživatele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.